16 milionů eur pro přeshraniční projekty

První projekty pro nové dotační období programu přeshraniční spolupráce SN-CZ 2014-2020 byly schváleny a Venkovský prostor o.p.s. může hrdě oznámit, že je kooperačním partnerem jednoho z nich.

Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
2. Monitorovací výbor Česká republika - Sasko

Schváleno 15 projektů v rámci programu Česká republika - Svobodný stát Sasko
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko
2014-2020 byly schváleny další projekty. Monitorovací výbor programu schválil dnes
(16. března 2016) v Lounech 15 přeshraničních projektů, které budou podpořeny celkem
16 miliony eur z prostředků Evropské unie. „S naším Programem spolupráce jsme na dobré
cestě" řekl saský státní ministr Thomas Schmidt. „Zasedání Monitorovacího výboru, v jehož
rámci byly položeny základy pro další společné projekty Čechů a Sasů, je toho důkazem.
Tyto projekty přispějí k tomu, že nás hranice mezi Českou republikou a Saskem nebude rozdělovat, nýbrž jako sousedy spojovat."

Tři schválené projekty se zabývají společným kulturním dědictvím, přeshraničním cestovním
ruchem a vzděláváním. V rámci projektu „Viva la musica" chtějí kooperační partneři - spolek
Saská Mozartova společnost v Chemnitz, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem a Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov - rozšířit své dosavadní umě-
lecko-pedagogické aktivity do řady česko-německých akcí v regionech Ústí nad Labem a
Chemnitz. V rámci koncertních řad a festivalů, jako např. „Amadeovo přátelské posezení",
„Saský Mozartův festival", „Hubertova mše" nebo „Cantus Choralis", budou společně muzicí-
rovat čeští a saští hudebníci. Evropská unie podpoří tento projekt přibližně 800 000 eur.
Společnost pro hospodářskou podporu Krušnohoří a Spolek cestovního ruchu Krušnohoří
v Annabergu-Buchholzi spolu se společností Montanregion Krušné hory - Erzgebirge o.p.s. v
Jáchymově chtějí v rámci svého projektu „Zdař Bůh, světové dědictví!" zachovat, rozvíjet a
udržitelným způsobem propagovat Hornickou kulturní krajinu Erzgebirge/Krušnohoří. Podně-
tem pro tento projekt je v průběhu roku 2016 očekávané rozhodnutí o zápisu regionu na seznam
světového dědictví UNESCO. Kooperační partneři vypracují mimo jiné pět konceptů -
koncept přeshraničního propojení, mediální koncept, tiskový koncept, koncept pro zprostředkování
vědomostí dětem a mládeži hravou formou a koncept příhraničích vývojových a bu-
doucích možností hornického regionu. Evropská unie podpoří tento projekt přibližně dvěma
miliony eur.


Mateřská škola Waldhäusl e.V. v Žitavě a Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov-Prácheň chtějí v rámci svého projektu „Jedna střecha pro naše kultury" již ty nejmenší
děti seznámit se sousední zemí. Těžištěm projektu je vzdělávání v raném věku pomocí poznávání
kultur a zvyků a získáváním jazykových dovedností na obou stranách hranice. Toho
má být dosaženo především pravidelnými akcemi a vzájemnými návštěvami obou mateř-
ských škol. Současně budou školeny odborné pedagogické pracovní síly, aby mohly do budoucna
pracovat přeshraničně v obou mateřských školách. Na německé straně bude vybudován
jazykový kabinet a kabinet vaření, na české straně vznikne tzv. zelená třída s učební
laboratoří. Tento projekt bude podpořen prostředky Evropské unie ve výši cca 200 000 eur.
Dále monitorovací výbor Programu spolupráce schválil čtyři projekty, které se věnují přeshraniční
požární ochraně a ochraně před katastrofami.

Do roku 2020 jsou pro přeshraniční projekty v oblasti povodňové a požární ochrany, ochrany
před katastrofami, vnitřní bezpečnosti, ochrany a zachování společného přírodního a kulturního
dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, interkulturního dialogu a partnerské spolupráce
k dispozici prostředky ve výši celkem 186 mil. eur. Tyto prostředky pocházejí z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národních prostředků obou sousedních zemí.
Další informace o Programu spolupráce a nabídku konzultací k dotačním podmínkám naleznete
na internetové stránce www.sn-cz2020.eu.

« Zpět na novinky25.03.2016,