Úspěšné zakončení projektu Praxe

Dnešním dnem se uzavírá tříletý projekt s názvem Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných škol ze severních Čech v Sasku.

Záměr projektu reaguje na současnou situaci ve vzdělávání žáků odborných učilišť v České republice v porovnání s úrovní školství v zemích EU a zároveň se snaží řešit nedostatky v praktické odborné výchově, obzvláště v takzvaných znevýhodněných oblastech, jako je právě Trojzemí Česko- Polsko - Německo. Jedním z  cílů přeshraniční spolupráce je podpora rozvoje zemědělství a školství na venkově. Je zaměřena na praktickou výuku českých žáků a učňů v saských školících zařízeních, kde jsou k dispozici nejmodernější technologie a technika. Tato školící střediska jsou spravována Saským zemským úřadem pro zemědělství, životní prostředí a geologii. Prokázalo se, že odborné zahraniční praxe pomáhají studentům lépe se orientovat v současných podmínkách a získat mnohé praktické zkušenosti a dovednosti, jež jim pomohou v jejich dalším vzdělávání i v praxi.

POPIS PROJEKTU:

■ Projekt byl realizován v letech 2009 - 2012 s cílem podpořit přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a zkvalitnit prakticky orientované profesní vzdělávání českých žáků v oborech zahradnictví a zemědělství. V průběhu realizace byly navrženy a realizovány přeshraniční hospodářské, sociální a ekologické aktivity v česko-saském příhraničí. Splněna byla kriteria jako je společné plánování, společná realizace, společný personál a společné financování, což je hlavní předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů podpořených z Programu Cíl 3.

■ Projekt byl podpořen z Programu Ziel 3 | Cíl 3 na  podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Tento program má zanechat trvalé stopy ve společném dotačním území. Cílem je udržitelný územní rozvoj prostřednictvím realizace společných hospodářských, sociálních a kulturních aktivit a partnerství.

■ Projekt byl realizován v souladu se vzdělávací politikou Evropské unie. V ekonomicky slabší oblasti, jako je trojzemí Česká republika-Polsko-Německo, má kvalitní vzdělávání spolu s interkulturními znalostmi a zkušenostmi velký význam pro trvalý rozvoj venkovských oblastí. Cílem tohoto projektu byla podpora prakticky orientovaného profesního vzdělávání českých žáků v oborech zahradnictví a zemědělství.

■ Partneři projektu připravili pro české odborné učitele i pro saské školitele řadu odborných exkurzí do zúčastněných vzdělávacích a školicích středisek, které předcházely přípravě praxí. Díky tomu byly na jedné straně vybrány vzdělávací obsahy ze široké nabídky možností vzdělávání v Sasku, které byly ušity na míru cílové skupině učňů.

Zlepšení jazykových znalostí: Kromě odborného vzdělávání přispěly  zahraniční praxe k využívání a upevňování jazykových kompetencí, které žáci získali během výuky jazyka na svých školách. Jako příprava na pobyt v Sasku probíhaly na jednotlivých odborných školách pro žáky, kteří se praxí účastnili, krátké intenzívní kurzy německého jazyka. Za tímto účelem vytvořil český partner projektu pracovní listy, které sloužily k získání a rozšíření odborné slovní zásoby a které podporovaly interkulturní přípravu žáků na praxe. Pracovní listy, které jsou k dispozici v českém i  v německém jazyce, mohou být dále využity k získání odborné jazykové kompetence a obohacují tak výuku cizího jazyka. Po dobu praxe byli žákům k dispozici tlumočníci. Zajišťovali kompletní porozumění a tím i přenos vědomostí po celou dobu trvání kurzu

ROZDÍLY MEZI PRAKTICKÝM PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

Projekt ukázal  na ozdíly v praktickém profesním vzdělávání v Čechách a v Německu:

V Čechách probíhá profesní vzdělávání na středních odborných učilištích - SOU, středních odborných školách - SOŠ a vyšších odborných školách - VOŠ a trvá od dvou do čtyř let. Systém duálního vzdělávání, který funguje v Německu, v Čechách zaveden není. Přístup k profesnímu vzdělávání je otevřen všem žákům, kteří úspěšně ukončili základní školu a složili přijímací zkoušku na vzdělávací zařízení poskytující praktické profesní vzdělání. Velkou předností systému duálního vzdělávání je blízkost budoucímu pracovnímu trhu. Cílem tohoto systému je vyškolit kvalifikované odborníky, kteří si s sebou do měnícího se pracovního prostředí přinášejí potřebnou kvalifikaci a kompetence. Vysoký podíl praxe zaručuje, že jsou získané znalosti a vědomosti v budoucím pracovním prostředí skutečně využívány.

(Podle ankety, kterou v roce 2011 provedla Česko-německá obchodní a průmyslová komora, by zavedení systému duálního vzdělávání v Česku přivítalo téměř 60 procent provozovatelů.)

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Projekt se zaměřil na žáky odborných zařízení severních Čech. Během tří let trvání se Mezinárodních odborných praxí v oborech zemědělství a zahradnictví zúčastnilo 84 žáků těchto zařízení. Součástí projektu byla i odborná výměna učitelů, která vedla k transferu vědomostí a k intenzivnímu vzájemnému poznání obou partnerských stran. Tato spolupráce iniciovala podněty k inovaci na poli odborného vzdělávání.  Na základě získaného povědomí o situaci ve vzdělávání v sousední zemi dostala vzdělávací střediska Svobodného státu Sasko díky tomuto projektu šanci přizpůsobit svou nabídku vzdělávání požadavkům potenciálních zájemců z České republiky.

ODBORNÍ PARTNEŘI REALIZACE PROJEKTU

Mimopodnikové školicí středisko pro zahradnictví Dresden-Pillnitz (ÜbA Pillnitz) nabízí jedinečné spojení výzkumu, pokusných činností a výuky. Realizovány byly následující vzdělávací kurzy doplňující praktické odborné vzdělávání v oboru Zahradník: Školkařství, Hřbitovní zahradnictví,  Zahradnictví a krajinotvorba, Zelinářství, Ovocnářství, Parkové úpravy, Okrasné zahradnictví. Náplň vzdělávacích kurzů odpovídá pozdější činnosti v podnicích. Účastníci kurzů jsou uvedeni do situace, kdy musejí samostatně plánovat, realizovat a kontrolovat pracovní výsledky nasazení strojů na potřebné práce v zahradnictví a krajinotvorbě. Součástí kurzů je i nácvik prezentace zahradnických výrobků a zboží, jakož i vedení odborných konzultací a rozhovorů se zákazníky.

Mimopodnikové vzdělávání na školním a cvičném statku Köllitsch s dlouhou tradicí chovu zvířat, odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání. Výhodou je možnost zapojit se do aplikovaného výzkumu. Odborné praxe se zaměřily na získávání znalostí v povolání: ∙ Zemědělec,∙ Chovatel,∙ Odborný pracovník agrárních služeb a Domácí hospodář. Nabídka vzdělávacích kurzů zahrnuje oblasti chovu skotu a prasat (základy a prohlubující znalosti), jednoduché opravy, sváření, zemědělskou techniku a pěstování rostlin včetně dorůstajících surovin. Výuka je zaměřena na schopnost orientovat se přímo v praxi. Citace: „Na dobře vybaveném školním statku v Köllitsch, mohli studenti oboru zemědělství pracovat na strojích, které si zatím české školy nemohou dovolit. Například na Frýdlantsku se výrazně projevuje absence vládního programu obnovy venkova. Zemědělce zde malé plochy neuživí a musejí si hledat ještě druhé zaměstnání. V Německu jsou dál, studenti vidí, že na vesnici se dá dobře žít. K tomu, aby se navázaly zpřetrhané vztahy k půdě v pohraničí, bude ale potřeba ještě čas a hlavně programová podpora venkovských oblastí," řekl Jan Hanzl z Venkovského prostoru.

PARTNEŘI PŘI REALIZACI PROJEKTU - podnikové praxe

Partnery podnikových praxí v oboru zahradnictví byli: Kohout's Baumschule und Gartencenter Prietitz, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fachbereich Landbau und Landespflege, státní podnik Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, Saský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, oddělení Zahradnictví, galand-GEBLER z obce Gersdorf a Ernährungs- und Kräuterzentrum CSB s učební zahradou v klášteře St. Marienstern Panschwitz-Kuckau.

Partnery podnikových praxí v oboru zemědělství byli: MHK Agrar-Produkte GmbH, drůbežárna Latta a zemědělský a zelinářský podnik Domanja, všechny tři podniky se sídlem ve Wittichenau, zařízení pro chov prasnic v Nebelschütz, agrární podnik Wessela v Crostwitz a Farma pro děti a mládež CSB v obci Hoyerswerda.

UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO POKRAČOVÁNÍ

 

Občanské sdružení Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB), které v projektu programu Ziel 3 / Cíl 3 přijalo funkci lead-partnera, je pro zájemce z řad odborných škol ze Saska a severních Čech, které by v podobných iniciativách chtěly pokračovat, k dispozici i po skončení projektu v dubnu 2012. Díky našim rozsáhlým znalostem vzdělávacího systému v severních Čechách můžeme pomoci najít a posléze kontaktovat ideálního partnera pro pedagogickou výměnu, navázání partnerství mezi školami nebo pro spolupráci ve vzdělávání. CSB nadto poskytuje podporu jak při podávání návrhu, tak i jako projektový partner při realizaci projektu.

V rámci četných odborných exkurzí, které pořádala saská I severočeská vzdělávací zařízení, se mezi zúčastněnými školicími středisky utvořily cenné osobní a odborné vazby. V roce 2011 byly do těchto aktivit zapojeny i školy, které se v rámci programu Ziel 3 / Cíl 3 na tomto projektu dosud aktivně nepodílely. Veliký zájem zahraničních partnerů na spolupráci se saskými vzdělávacími zařízeními pro obory zahradnictví a zemědělství ukazuje, jak je na praxi orientované vzdělávání a využívání kvalitních vzdělávacích prostředků důležité.

Z návštěvy Střední odborné školy Liberec v červnu 2011 a následné opětované návštěvy v Pillnitz vzešla pro Mimopodnikové školicí středisko Dresden-Pillnitz iniciativa pro společný projekt. Toto české zařízení vzdělává v oboru zahradnictví mladistvé se zdravotním postižením. Také v ÜbA Pillnitz budou nabízeny vzdělávací kurzy pro tuto cílovou skupinu. Výchozím bodem je zde odborná výměna informací stran didaktických a metodických požadavků. Projektová iniciativa byla započata v dubnu 2012. Realizace odborné výměny a investice do předmětů vzdělávání jsou důležitými cíli projektu. Na projektu se bude pravděpodobně podílet i Liberecký kraj.

KONTAKTY:

Leadpartner - nositel projektu a koordinace projektu na saské straně:

Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.

Kurze Straße 8

D - 01920 Nebelschütz, OT Miltitz

Koordinátorka projektu: Diplom-Geografin Juliane Lehmann

Tel:            +49 (0) 35796-97122

Fax:           +49 (0) 35796-97116

Email:        juliane.lehmann@csb-miltitz.de

Kooperační partner a koordinace projektu na české straně:

Venkovský prostor o.p.s.

U Nisy 745/6a

CZ - 460 01 Liberec III

Koordinátor projektu: Jan Hanzl

Tel.:           +42 0 485 101 749

Fax:           +42 0 485 113 443

Email:        hanzl@venkovskyprostor.cz

 

Zprávu vypracovala:

PhDr. Jaroslava Kočárková

jaroslava.kocarkova@gmail.com

 

« Zpět na novinky30.04.2012,
zdroj: PhDr. Jaroslava Kočárková