Fórum zdraví 2012

Projekt:Fórum výchovy ke zdraví 2012

Termín:01.02.2012 - 01.06.2012

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Web: www.forum-zdravi.cz

Společnost Venkovský prostor, o.p.s. Liberec, ve spolupráci se společností KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení), s.r.o. a ve spolupráci s MŠMT ČR, Národním ústavem pro vzdělávání, Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, občanským sdružením PREVALIS, o.s. a její organizační jednotkou Společností pro podporu zdraví 21. století, společností HBH Projekt spol. s r.o. a společností Seznam.cz, a.s. si Vás dovolují pozvat již na patnáctou celorepublikovou konferenci


Fórum výchovy ke zdraví XV
pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a náměstka
ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D
.

27. - 29. dubna 2012, zahájení ve 14:00 hod.,

Benešov u Prahy, Vzdělávací středisko IMS, Ke Stadionu 1918
akreditace MŠMT ČR: 9004/2009-25-163V dubnu 2011 proběhlo s velkým ohlasem v Benešově u Prahy čtrnácté celorepublikové setkání KALOKAGATHIE - Fórum výchovy ke zdraví. Ze závěrů vyplynula potřeba dalších takových akcí s novými a aktuálními informacemi z problematiky ochrany a podpory zdraví, především v návaznosti na vzdělávací obsah nových kurikulárních dokumentů. Rádi bychom navázali na úspěchy předchozích seminářů a připravujeme na duben 2012 již patnácté setkání s předními odborníky.

Program konference v návaznosti na nový školský zákon respektuje dočasně platný Standard středoškolského odborného vzdělávání č.j. 34221/97-23 pro složku všeobecného vzdělávání „Rozvoj tělesné kultury", především pak schválené vzdělávací programy: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (s přílohou pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví - vzdělávací obory „Výchova ke zdraví" a „Tělesná výchova", Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví - vzdělávací obory „Výchova ke zdraví" a „Tělesná výchova" a Rámcové vzdělávací programy pro obory středního vzdělání pro vzdělávací oblast „Vzdělávání pro zdraví". Možnosti realizace těchto vzdělávacích oblastí na školách podle školních vzdělávacích programů budou součástí konference.

Svým obsahem konference vychází z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století „Zdraví 21" a respektuje vládou schválené dokumenty: ZDRAVÍ 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu populace ČR (Usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30. 10. 2002, aktualizace č. 575 ze dne 20. července 2011), Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 - 2017 (Usnesení vlády ČR č. 926 ze dne 22. 8. 2007) a Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2008 - 2012 (Usnesení vlády ČR č. 130 ze dne 11. 2. 2008).

Cílem konference je zvyšovat odbornou kvalifikaci a kompetence pedagogů i jiných pracovníků, kteří se v dané oblasti věnují dětem a mládeži, a tím naplňovat i cíle vyplývající z výše jmenovaných dokumentů. Současně chce navázat na oborové vzdělávání k začlenění Výchovy ke zdraví a Tělesné výchovy do školních vzdělávacích programů, které probíhalo na setkáních v minulých letech a přinese zkušenosti z praktického začlenění problematiky ochrany a podpory zdraví do výuky na základních a středních školách i školách vzdělávajících žáky s různým zdravotním postižením. Konference umožní pedagogům všech typů škol i dalším zájemcům z celé ČR setkat se s předními odborníky i s učiteli z pilotních škol, získat nové informace a formou diskusních příspěvků a prací v sekcích si předat zkušenosti z problematiky výchovy ke zdraví a její realizace na školách, z uplatňování preventivních programů atd.

Program bude doplněn prezentací nakladatelství a firem, jejichž činnost souvisí s výchovou ke zdraví. Představeny budou programy podpory zdraví ve školách, ukázky metodických materiálů pro výuku a množství propagačních materiálů, které mohou zpestřit interaktivní práci s dětmi ve škole. Konference bude tedy patnáctým fórem výchovy ke zdraví!

Novinky k projektu

  • Pozvánka na 15. Fórum zdraví 31.01.2012 - Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol  na 15. Fórum výchovy ke zdraví. Třídenní konference se bude konat 27.-29. dubna ... více »