Přeshranicní síť ekologické výchovy

Projekt:Přeshranicní síť ekologické výchovy – praktické příklady pro žáky základních škol na území ERN

Termín:01.08.2007 - 31.12.2007

Realizátor:Venkovský prostor o.p.s.

Web: www.green-triangle.info

PARTNEŘI PROJEKTU:

Německé sdružení Křesťansko-sociální vzdělávací institut Sasko
Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí

V rámci projektu budou ve spolupráci s partnery zorganizovány vzdělávací akce a exkurze pro žáky základních a středních škol v Euroregionu Nisa, s cílem přiblížit jim současné trendy v praxi ekologické výchovy, ekologického zemědělství a péče o krajinu.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:

Jednodenní exkurze žáků vzdělávacího střediska a zahrady Ernährungs- und Kräutergarten
Exkurze biofarmy
Vytvoření česko-německých internetových stran
Zpracování a vydání čtyřjazyčného letáku

CÍLOVÉ SKUPINY:

Žáci základních a středních škol v ERN a pro internetovou prezentaci výstupů projektu a leták další vzdělávací instituce, ekovýchovná zarízení a také širší verejnost ERN.

CÍLE VZHLEDEM K PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI:

Tento projekt si klade za cíl motivovat a vzdělávat mladé lidi, zvyšovat jejich povědomí o ekologii a aktivně působit v rámci popularizace témat ekologické výchovy na obou stranách hranice. Děti v rámci exkurzí a následné reflexe získaných zkušeností získají nový pohled jak na témata a praktickou stránku ekologické výchovy, tak i na komunikaci se svými vrstevníky ze Saska. Vytvořené pracovní podklady, které budou uveřejněné v rámci internetové prezentace projektu, poskytnou učební pomůcky, které bude možné šířit i na další školy v Euroregionu Nisa. K tomu také napomůže informační leták, který bude v rámci projektu vydán ve 4 jazycích. Spolupráce obou sousedních zemí muže vytvořit podmínky pro rychlejší kvalitativní rozvoj ekologické výchovy. Vzájemný dialog pedagogických pracovníků a lektorů ekologické výchovy muže napomoci vytvářet dlouhodobá partnerství škol a ekovýchovných institucí, který podpoří zlepšení životního prostředí a vztah mladých lidí v počátečním stádiu vzdělávání v ERN.