Fórum výchovy ke zdraví 2010

Projekt:Fórum výchovy ke zdraví 2010

Termín:01.02.2010 - 30.06.2010

Realizátor:Kalokagathie s.r.o., Venkovský prostor

Program vzdělávacího semináře pro pedagogy v návaznosti na nový školský zákon respektuje dočasně platné i nově schválené kurikulární dokumenty MŠMT- Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (s přílohou pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví - vzdělávací obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia i se sportovní přípravou pro vzdělávací oblast Člověk a zdraví - vzdělávací obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“ a Rámcové vzdělávací programy pro obory středního vzdělání pro vzdělávací oblast „Vzdělávání pro zdraví“. Možnosti realizace těchto vzdělávacích oblastí na školách podle školních vzdělávacích programů budou součástí semináře. Seminář má v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků již svoji tradici a je v dané oblasti svým obsahem jediný v ČR. Letos proběhne 23.-25.4.2010 jeho třináctý ročník.

Cílová skupina:

  • pedagogové a pedagogičtí pracovníci všech typů škol a školských zařízení z celé České republiky

Regionální působnost projektu:

  • Celorepublikový seminář se zahraniční účastí.

Dílčí cíle projektu:

  • seznámit účastníky s nejaktuálnějšími poznatky z oblasti výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu,
  • nabídnout možnost prakticky se seznámit se začleněním vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Vzdělávání pro zdraví do školních vzdělávacích programů jednotlivých typů škol,
  • umožnit setkání s předními odborníky a spolu s nimi řešit nejnaléhavější problémy, které se ve školách v této oblasti objevují,
  • představit široké spektrum učebnic a dalších odborných publikací, nové metodické pomůcky, videokazety, multimediální programy ,projekty, které lze využívat ve školách,
  • poskytnout účastníkům možnost, zejména u multimediálních programů, prakticky se s  těmito  programy seznámit,
  • poskytnout účastníkům semináře metodické materiály pro interaktivní práci se žáky a studenty, které si účastníci ze semináře odnáší do škol (odborné publikace, videokazety, metodické materiály týkající se např. prevence zneužívání návykových látek, prevence HIV/AIDS, osobního  bezpečí a dalších oblastí výchovy ke zdraví).