Nove cesty EVVO

Projekt:Nové cesty ekologické výchovy v Sasku a Čechách - Rámcový projekt Trinacionální sítě eokologické výchovy

Termín:01.06.2010 - 31.03.2013

Realizátor:Sachsische Landestiftung für Natur und Umwelt

Web: www.green-triangle.info

SHRNUTÍ A PILÍŘE PROJEKTU

Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách
(Rámcový projekt pro Trinacionální síť ekologické výchovy)


Celý projekt lze zde shrnut do čtyř pilířů, které mu zajistí dostatečnou stabilitu a umožní vybudovat vysoký standard.

1. Cíl a cílová skupina projektu

V první řadě je nutné uvědomit si podstatu projektu. Projekt hodlá docílit kvalitativního posunu zařízení poskytujících ekologické vzdělávaní a tomu jsou podřízeny všechny do něj integrované aktivity. Jeho hlavní cílovou skupinou budou tudíž vzdělavatelé v této oblasti, ale také odborníci zodpovědní za chod těchto zařízeními či jejich zřizovatelé a také multiplikátoři. Prostředkem, který bude využit pro dosažení uvedeného cíle, bude vývoj nových, inovativních vzdělávacích programů směřovaných jak na management a pedagogiku tak i na vzdělávací nabídky uvedených zařízení, při čemž bude postupováno se záměrem dosažení maximální odborné úrovně a využití nejnovějších poznatků a postupů. Prostředím pro šíření takto připravených nabídek se stane Trinacionální síť ekologické výchovy, do které budou všechna zařízení ekologické výuky přizvána. Z výše uvedeného vyplývá, že síť bude takto využita pro nastavení a rozšíření standardu ekologického vzdělávání a jeho aplikaci ve všech zapojených zařízeních.

2. Výchozí situace

Výše uvedený cíl vychází ze dvou důležitých faktů. Na jedné straně je jím existence funkční sítě na území Saska a Dolního Slezska, do které je zapojeno kolem 150 ekologicko-vzdělávacích zařízení, v souvislosti s tím neexistence takové, aktivně a konzistentně vystupující sítě na českém území.

Druhým pak jsou standardy kvality ekologického vzdělávání již nastavené ve Svobodné státě Sasko, které mohou být dobře využity při nastavování odborného standardu Trinacionální sítě ekologické výchovy. Naplnění snahy o dosažení vysoké odborné úrovně tohoto standardu je zaručeno hned od počátku už jen tím, s jak vysokou odbornou úrovní do projektu všichni partneři, a lead-partner především, vstupují.

3. Realizace v praxi - Pilíře projektu

Praktická realizace projektu se opírá o tři pilíře, které jsou v projektové žádosti vedeny jako pracovní celky 3-5:

Pilíř 1 = Pracovní celek 3 (PC3): Profesionalizace ekologického vzdělávání
Pilíř 2 = Pracovní celek 4 (PC4): Vývoj nových, inovativních nabídek
Pilíř 3 = Pracovní celek 5 (PC5): Transfer vzdělávacích nabídek

Velká část dílčích opatření projektu má přínos více jak jednomu z uvedených stavebních kamenů. Takto budou vzdělávací nabídky pro vzdělavatele nově vytvořeny (PC4) a poprvé realizovány a vyzkoušeny jako modelové kurzy (PC3). K naučným stezkám vytvořeným v rámci praktického modulu „Aleje" (PC6) bude také zrealizován seminář zaměřený na postupy při využívání naučných stezek v ekologickém vzdělávání. Zároveň dojde v rámci odborných setkání k transferu informací o nově vytvořených naučných stezkách směrem k dalším vzdělávacím zařízením (PC5) tak, aby bylo zajištěno jejich další využití. Díky práci s dalšími cílovými skupinami, např. školními třídami, budou moci být vytvořeny a vyzkoušeny nové vzdělávací moduly (PC4), které budou následně společně s připravenými materiály i úvodním proškolením předány vzdělávacím zařízením tak, aby ta je mohla zařadit do své vzdělávací nabídky (PC5). I přes to, že se tyto moduly váží na jiné cílové skupiny, měl by výsledný efekt jejich vývoje a odzkoušení být přínosem v první řadě pro vzdělávací zařízení a optimalizaci jejich vzdělávacích nabídek. Dalším pozitivním dopadem tohot způsoby vývoje vzdělávacích nabídek je zainteresování dalších cílových skupin do projektu, získávání důležité zpětné vazby a prostřednictvím modelových odzkoušení vzdělávacích programů také zajištění jejich publicity.

 

 

Seminář GPSSeminář GPSSeminář GPSEkologická pedagogika 3.-4.3.2011Ekologická pedagogika 3.-4.3.2011Ekologická pedagogika 3.-4.3.2011Ekologická pedagogika 3.-4.3.2011Ekologická pedagogika 3.-4.3.2011Konference odpady v EVVO - Neukirch 18.10.12Otevření infostanice Hradčany 9.10.12Exkurze Lužická jezera 30.10.12Projektový týden Vodní hospodářství, e-learningOtevření infostanice Hradčany 9.10.12Konference Vogtland 26.6.12Konference Vogtland 26.6.12Konference Vogtland 26.6.12Konference Vogtland 26.6.12Projektový týden Vodní hospodářství, exkurzeOtevření infostanice Hradčany 9.10.12Exkurze planetárium 22.10.11Kulatý stůl 18.10.11Seminář Schola Humanitas 4.10.11Mapujeme alej ke StěpánceVýroční konference TNU 20.7.12Chřibská sázímeChřibská sázímeSeminář DiviznaInovativní metody EVVOZŠ Nové Město malujeme aleje

Novinky k projektu

 • 30.5. Vzdělávací cesty s EVVO - seminář 16.05.2013 - Poslední přeshraniční seminář projektu Nové cesty pro lektory ekologické výchovy se bude konat na německé straně dne 30. května 2013. Seminář bude řešit vše kolem ... více »
 • 20.6.2013 EVVO trochu jinak, aneb pečeme zdravě 08.05.2013 - Dovolujeme si Vás pozvat na regionální setkání v rámci projektu Nové cesty ekologické výchovy v Sasku a Čechách s tématem „EVVO trochu jinak, aneb pečeme zdravě". Setkání ... více »
 • 7.5. EVVO jako výchova ke svobodě 26.04.2013 - Ve spolupráci se sdružením Area Viva si vás dovolujeme pozvat na seminář vedený profesorem Janem Sokolem, který se koná 7. května 2013 od 13:00 na zámku ve Valči. Tématem ... více »
 • 15.5. Konference Znovuobjevovaný vzdělávací ... 17.04.2013 - Srdečně vás zveme na konferenci, která je věnována nejen potenciálu ekologické výchovy pod širým nebem na území Českosaského Švýcarska, ale také např. trendům jinde ... více »
 • 26.4. LandArt - seminář pro lektory EVVO 21.03.2013 - Příroda nám nabízí spousty možností a inspirace pro naši tvořivost a také nám poskytuje vlastní materiál, který smíme použít. Přímo v přírodě můžeme tvořit ... více »
 • 10.4. Program pro babi, dědu a vnoučata - ... 18.03.2013 - Aktivní prarodiče často hledají společné vyžití se svými vnoučaty a rádi do jejich vztahu investují čas i nějaké finance. Vytváření programů, které by zaujaly ... více »
 • 13. - 14.5. Interpretace přírody - seminář 13.03.2013 - Odkud čerpáme nadšení pro přírodu? A jak jej můžeme předávat dál? Seminář Interpretace přírody, který se uskuteční v Schöně, nám na tyto otázky odpoví a naučí ... více »
 • 23.4. Konference Krušnohoří - spolupráce ... 11.03.2013 - Spolupráce středisek ekologické výchovy s médii je důležitá jak při organizaci veřejných akcí, tak i při prezentaci vlastních nabídek, a proto by měla být co možná ... více »
 • 6.-7.3. Fundraising a marketing v EVVO - seminář 12.02.2013 - Rádi bychom pozvali všechny lektory a vedoucí pracovníky ekovýchovných organizací na další seminář, který je součástí kurzu managementu v EVVO, bude se konat ve dnech ... více »
 • 26.2. E-Learning pro EVVO - seminář 08.02.2013 - Nová média nabízejí možnosti také pro ekologickou výchovu, kde mohou sloužit jako doplněk ke stávajícím vzdělávacím nabídkám. Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli ... více »
 • 28.2. Respektovat a být respektován - seminář 07.02.2013 - Zajímá vás, jaký jiný způsob, než je použití autority a moci, je možné uplatnit ve vaší pedagogické činnosti? V čem spočívá partnerský a respektující přístup ... více »
 • 21.2. Multimediální infosystémy - seminář 07.02.2013 - Srdečně Vás zveme na seminář, který je zaměřený na multimediální informační systémy, které jsou instalovány v návštěvnických centrech v oblastech chráněných ... více »
 • 18.-19.2. Projektový management - seminář 21.01.2013 - Projekt "Nové cesty pro ekologickou výchovu.." se nám už začíná blížit do finále a čas na pořádání seminářů pro letory EVVO se krátí.Rádi bychom vás proto pozvali ... více »
 • 1.2.13 Problémoví žáci - seminář 10.12.2012 - Zveme všechny lektory ekologické výchovy, kteří by se rádi dozvěděli více o tom, jak přistupovat k žákům se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním a s výchovnými ... více »
 • 17.-18.1.13 Učení je zábava - seminář ... 29.11.2012 - Zajímá vás, jak koncipovat ekovýchovný program, aby byl účinný, hravý a aby podněcoval zvědavost a aktivitu účastníků? Praktický seminář, který se bude konat 17.-18.1.2013, ... více »
 • 3.1.13 Typologie osobnosti v Divizně 28.11.2012 - Rádi bychom pozvali všechny lektory ekologické výchovy, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí o poznatky z typlogie ospbnosti. Seminář na téma MBTI typologie ... více »
 • 22.-23.1.13 Sociální média v EVVO - seminář 23.11.2012 - Přijeďte se dozvědět a prakticky si vyzkoušet, jaké možnosti nabízejí sociální média lektorům ekologické výchovy při práci s veřejností a při zprostředkování ... více »
 • 15.11. Konference EVVO "s budoucností" 31.10.2012 - Téma udržitelného rozvoje je pro některé z nás již důvěrně známé téma, jiní se zase obávají, že by kvůli tomu mohla ekologická výchova ustoupit do pozadí. Mnozí ... více »
 • 30.10. Exkurze k Lužickým jezerům 15.10.2012 - Zajímá Vás, jak se z horníků mohou stát lodníci? Exkurze za příklady dobré praxe do Lužické jezerní oblasti, která se koná dne 30. října 2012, Vám vše objasní. ... více »
 • 18.10. Regionální koference Odpady v EVVO 26.09.2012 - Zveme všechny lektory a organizace zabývající se ekologickou výchovou a osvětou z regionu Libereckého kraje na přeshraniční regionální konferenci na téma "Odpady v ekologické ... více »
 • 9.10. Otevření infostanice v Hradčanech 13.09.2012 - Informační centrum v Ralsku - Hradčanech se dočkalo nové interaktivní instalace, která má umožnit virtuální vstup do míst chráněných lokalit v oblasti bývalého vojenského ... více »
 • 26.6. Regionální konference Reichenbach 15.06.2012 - Novou formou ekologické výchovy v Sasku je vzdělávací činnost s dětmi a mládeží v rámci areálu malých zahrad, které bychom rádi představili také dalším lektorům ... více »
 • 21.-22.6. Sociální média pro EVVO - seminář 06.06.2012 - SEMINÁŘ SE PŘESOUVÁ NA POZDĚJŠÍ TERMÍN.   Jaké možnosti nabízejí sociální média lektorům ekologické výchovy při práci s veřejností a při zprostředkování vlastních ... více »
 • 7.9. Zvuky přírody v Schellerhau - exkurze 04.06.2012 - Pro velký úspěch nabízíme ještě jednou možnost navštívit Botanickou zahradu v Schellerhau a nechat se inspirovat zvuky přírody, a to dne 7. září 2012. Botanická zahrada ... více »
 • 19.6. Voda má energii - školení 31.05.2012 - Rádi bychom pozvali všechny lektory EVVO, kteří pracují, nebo chtějí pracovat s dětmi od 3-6 let a také učitele a vychovatele z MŠ, které zajímá téma voda a energie, ... více »
 • Představení přírodní infostanice 31.05.2012 - V rámci přeshraničního projektu „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách" byly naším německým partnerem Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) ... více »
 • Seminář Metody v EVVO 02.04.2012 - Seminář věnovaný metodám úspěšného učení v ekologické výchově se uskuteční ve dnech 23. - 24. dubna 2012 v saské Schöně nedaleko Hřenska. Lektoři EVVO se nejen ... více »
 • Lektoři tvoří EVP 27.01.2012 - Tímto dnem začíná cyklus seminářů s názvem Inovativní postupy při tvorbě EVP pro lektory ekologické výchovy, který má pomoci vytvořit programy, které budou co nejefektivněji ... více »
 • Konference v Míšni 7.-8. března 23.01.2012 - Srdečně Vás zveme na Trinacionální den ekologické výchovy, který se bude konat ve dnech 7. a 8. března 2012 v Míšni. Velmi doufáme, že po tom, co jsme přesunuli termín ... více »
 • Ekologická výchova pro rodiny 23.01.2012 - Rodiny jsou důležitou jednotkou podílející se na utváření a ochraně životního prostředí a právě na tuto cílovou skupinu bude zaměřen další seminář kursu ekologické ... více »
 • Vodní hospodářství - zahájení a online ... 06.12.2011 - Rádi bychom znovu pozvali všechny vzdělavatele EVVO a pedagogy základních, středních i vysokých škol na zahajovací setkání modulu „Vodní hospodářství", které se koná ... více »
 • Konference EV v Míšni - posunutí termínu 29.11.2011 - Oznamujeme vám, že se termín konference "Nové cesty pro sebeurčení v ekologické výchově" v Míšni z organizačních důvodů přesouvá z 1.-2. prosince na příští rok. ... více »
 • Uchopit budoucnost EV - konference 21.11.2011 - Existují cesty pro lepší rozhodování o nás samých v ekologické výchově? Trinacionální Den ekologické výchovy Sasko-Česko-Dolní Slezsko se bude zabývat tématy, která ... více »
 • Seminář EV pro předškolní děti 07.11.2011 - Ekologická výchova pro mateřské školy - jak na to? Jaké potřeby mají děti mladší šesti let? Jak se učí a jak je to s jejich schopnostmi soustředit se a pamatovat si? ... více »
 • Konference EV v Krásné Lípě 27.10.2011 - Ve čtvrtek dne 3. listopadu 2011 se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě koná přeshraniční konference ekovýchovných organizací z regionů Liberecka a Děčínska ... více »
 • Seminář Práce s osobami s poruchou chování 20.09.2011 - Existují lidé, se kterými je těžké vyjít? - Seminář "Práce s osobami s poruchou chování", který se uskuteční ve dnech 27.-28. října 2011 v obci Schöna u Hřenska, ... více »
 • Zahajovací akce Vodní hospodářství se ... 09.09.2011 - Termín zahájení modulu Vodní hospodářství je z organizačních důvodů nutné posunout. Předběžné datum konání zahajovací akce je stanoveno na 18. ledna 2012 opět ve ... více »
 • Vodní hospodářství online 19.08.2011 - Dne 13. září 2011 proběhne v Ekologickém centru Střevlík v Oldřichově v Hájích zahajovací akce k připravovanému modulu „EQUIWA - vyvážené vodní hospodářství". Jedná ... více »
 • Exkurze za zvuky přírody 18.05.2011 - Přijeďte poznávat zvuky přírody, prožívat přírodu všemi smysly a naučit se používat nové metody zprostředkování ekologických principů do Botanické zahrady Schellerhau ... více »
 • Prezentace ekovýchovných zařízení 13.05.2011 - Rádi bychom nabídli všem ekovýchovným organizacím nebo lektorům na volné noze prezentaci na Trinacionálním dni ekologické výchovy, který se uskuteční 29. května 2011 ... více »
 • Astronomie a životní prostředí 12.05.2011 - Dovolujeme si Vás jménem SEV Viana při litvínovské Schole Humanitas pozvat na seminář věnovaný problematice znečištění životního prostředí a s tím souvisejících ... více »
 • Konference Vogtland - Karlovy Vary 22.03.2011 - Rádi bychom pozvali všechny zájemce z řad lektorů a koordinátorů ekologické výchovy na Regionální konferenci pro oblast Vogtland - Karlovy Vary, která se koná dne 5. dubna ... více »
 • Kurs Ekologické pedagogiky začíná 28.02.2011 - Již tento týden začne prvním seminářem Modelový kurs ekologické pedagogiky, který pro lektory ekologické výchovy připravila Saská zemská nadace pro přírodu a životní ... více »
 • Satelitní technika v ekovýchovné praxi 28.01.2011 - Pro všechny lektory a koordinátory ekologické výchovy, kteří se nemohli zúčastnit listopadového semináře a měli by zájem se dozvědět více o technologii GPS, využití ... více »